top of page
Schlagzeilen Logo.png

... overskrifter

SGD - Nord 25-09-17

SGD Nord: Solcelleanlæg til artsbeskyttelsesprojektet

"Eifel bækørred" - omkring 75.000 euro i støtte til Prüm fiskeklub

Delstaten Rheinland-Pfalz har støttet artsbeskyttelsesprojektet "Eifeler bækørred" på Our med omkring 75.000 euro. Med midlerne kunne Prüm fiskeklub opstille et solcelleanlæg til ventilation og vandcirkulation i dambruget "In der Litzer". Struktur- og Godkendelsesdirektoratet (SGD) Nord er som Øvre Fiskerimyndighed ansvarlig for den økonomiske forvaltning af bevillingerne.

”Med finansieringen af denne foranstaltning og med foreningens årlige støtte på 7.500 euro bidrager delstaten Rheinland-Pfalz til spredningen af ørred og til bevarelsen af denne truede art. Derudover kan det frivillige arbejde udført af fiskeklubben Prüm ses som et toneangivende projekt for forvaltningen af floder,” sagde SGD Norths præsident Dr. Ulrich Kleemann.

I samarbejde med delstaten Rheinland-Pfalz blev dammen "In der Litzer" skabt, og der blev bygget et rugeri til afkommet af Eifel-bækørreden. Prüm fiskeriklub har opdrættet Eifel-ørred der i 26 år. De truede dyr opdrættes i dammen og frigives efter et år. Målet er at stabilisere bestanden af dyr i Eifels vandløb og floder.

Også det beslægtede artsbeskyttelsesprojekt "Bevarelse af flodperlemuslingen" nyder godt af foreningens aktiviteter. Eifel-ørreden er ideel som værtsdyr for ferskvandsperlemuslingens larver. De unge ørreder i foreningens damme er inficeret med flodperlemuslingernes larver og kan modnes i ørredens gæller i ni måneder, inden de falder af.

Men på grund af de seneste års lave nedbørsmængder i sommerperioderne måtte foreningen hæve meget høje dieseludgifter til de pumpeenheder, der blev brugt til at udlufte damanlæggets avlstanke. For at undgå brug af omkostningstung diesel, har foreningen gennemført en undersøgelse af elektrificeringen af damanlægget. Resultatet førte til et selvforsynende solcelleanlæg. Anskaffelsen af systemet blev 100 procent finansieret af den fælles grænsefiskerikommission, som består af Luxembourg og forbundsstaterne Rheinland-Pfalz og Saarland.

Baggrund: 
Delstaten Rheinland-Pfalz støtter to artsbeskyttelsesprojekter, der indholdsmæssigt er beslægtede i Prüm-området og i Seving / Dahnen (Our)-området. Projektet "Eifeler ørreder" fremmer spredningen af den lokale ørred. Det andet projekt søger at "bevare ferskvandsperlemuslingen" som den sidste bestand på venstre bred af Rhinen i Rheinland-Pfalz.
  
Prüm kommune har erhvervet jord til opførelse af fem fiskedamme udelukkende til dette formål. Finansieringen blev leveret af delstaten Rheinland-Pfalz. "In der Litzer"-faciliteten blev stillet til rådighed for Prüm fiskeklub til gennemførelse af artsbeskyttelsesprojekter ved hjælp af en lejeaftale.

Ugespejl 08-09-17

Vand og fisk er i fare

Bitburg/Prüm-distriktet .  Forbrugsadvarsler for fisk, udryddelse af arter og befolkningstilbagegang ødelægger det sjove ved at fiske.

Landmændenes situation

 

Holger Weber, medlem af Biersdorf am See kommunalbestyrelse, ser en sammenhæng mellem algeopblomstring og den enorme stigning i majsdyrkningsarealet, som er særligt udsat for jorderosion, hvorigennem gødning og giftstoffer er kommet i vandet. Logisk konklusion: reducer majsarealet.  "Det ville være den mest effektive foranstaltning, men det burde forårsage noget eksplosivt," vurderer Weber. Landbruget har jo været igennem tilskud til opførelse af biogasanlæg og den tilhørende lukrative majsdyrkning i årevis  blevet lokket. "Tilskudspolitikker og mangel på salgsalternativer i lyset af de lave mælke- og kødpriser kombineret med stigende omkostninger har styret landbruget i denne produktionsgren og giver ofte landbrugene den eneste chance for at overleve."  bil

Eifel har talrige vandområder, der giver lyst til at fiske, men det, der trækkes op af vandet, er ikke altid harmløst. Hertil kommer, at tilbagegangen i arter forplumrer det  Fornøjelse.

Myndighederne udsender forbrugsadvarsler, døde fisk flyder på Welschbilligerbach og giftige blågrønalger spreder sig på Mosel- og Bitburger-reservoirerne, hvilket ikke er første gang. "I år er det særligt slemt igen," siger Herbert Schneider, fiskerirådgiver for Eifelkreis siden 1995. Årsagen er et for højt næringsstofniveau i kombination med solstråling, som fremmer algevækst. For kort tid siden rapporterede vi, at Eifel var et "paradis for lystfiskere" på grund af dets strømmende vand og varierede områder.    
"Vi har meget store problemer," siger Schneider og taler om eutrofe farvande, faldende fiskebestande og fortrængning af hjemmehørende fiskearter af fisk, der ikke hører hjemme her, såsom kutling eller havkat. De gør det svært for gedder, sandart og aborrer at overleve. Den ulovlige udsætning af havkat i Sauer, Our og Mosel vil være genstand for næste møde i Grænsefiskerikommissionen. 
Schneiders kritik fokuserer også på tvivlsom fiskeripraksis. Vi taler om “catch an release”, altså fangst og genudsætning, som handler om at fange størst mulige fisk for at blive fotograferet med den store fangst og derefter slippe dyrene ud - med en lav overlevelsesrate.  ”Denne metode, hvor fisk påføres smerte, lidelse og skade ud fra konkurrencelyst og ren profilafhængighed, er en klar overtrædelse af dyreværnsloven,” siger Schneider.  Han er også kritisk over for ormefiskeri og spinnefiskeri med trillinger: Denne tilgang resulterer i store tab hos unge fiskebestande, ørreder og stallinger. Ifølge Schneider er enkelte fiskearter allerede truet af udryddelse ved Prüm, Nims og Kyll. Disse omfatter ål, stalling og næse. 
Efter Schneiders opfattelse er landbruget også ansvarlig for nedgangen i fiskebestandene. Hvis marker ligger direkte op til vand, betyder det, at mudder skylles ind, og næringsstoffer som fosfat og kvælstof kommer i vandet. Schneider ser derfor en løsning i udpegningen af brede bankmarginer for at beskytte vandet mod udledninger. 

Overbefrugtning er en af årsagerne

Forbrugsvarslerne fra SGD Nord viser, hvor akut der skal gøres noget for at beskytte vandet. For fisk fra fx Spangerbach, der løber vest for Spangdahlem-basen og løber ud i Kyll, gælder der højst én portion ørred om måneden. Der er nogenlunde samme forbrugsadvarsel for kyllen under Hüttingen. Årsagen til denne forurening, som også rammer Grenzsauer og Mosel, er især forurenede områder fra militære ejendomme. Åleforbruget frarådes fuldstændigt.
Agnes Tillmann-Steinbuß, formand for BUND-distriktsgruppen Bitburg-Prüm, bekræfter også et klart mærkbart fald i arterne i Eifel, hvilket ikke kun er
  Fisk bekymring. Hun giver kemiske gifte, klimaforandringer, overgødskning og brug af pesticider skylden. Hun ser også farer for mennesker gennem drikkevand: "Overgødskning og jorderosion forårsager overdreven nitratforurening i vandet - det er også farer for drikkevandet." 
SGD Nord advarer om blågrønalger, der breder sig over Bitburg-reservoiret og Mosel. Disse grønne striber er dannet af cyanobakterier, som kan producere stoffer, der er sundhedsskadelige. Områder med vand og banker, der er tydeligt grønne i farven, bør undgås.
  Vandet i Bitburg-reservoiret er for nylig blevet undersøgt. Resultat: Alarmniveauet, som Federal Environment Agency har sat for klorofylkoncentrationen, er klart overskredet.    
En kort sigt
  Reinhold Kotz fra Verbandsgemeindewerke Bitburger Land ser ikke en løsning, selvom al tilførsel af næringsstoffer og sedimenter blev stoppet med det samme. En undersøgelse skal give oplysninger om, hvor de forurenende stoffer kommer fra. 

Frejvandsanalyse 05-17
bottom of page